Een stukje historie

Een stukje historie van Carnavalsstiching de Djerken.
Het was eind jaren 50 toen er in enkele omliggende dorpen al voorzichtig carnaval werd gevierd.

Sas van Gent was natuurlijk het grote voorbeeld. Nu woonde er op Graauw een zekere Fons Roctus en op Kloosterzande woonde zijn broer Camiel Roctus. Het zijn deze broers die vonden dat in hun dorpen ook carnaval gevierd moest worden.

Zo gezegd zo gedaan en werd er in het seizoen 1960-1961 zowel in Graauw als Kloosterzande de eerste carnavalsactiviteiten ontplooid. Zo werd er op Graauw voor het eerst een optocht onderleiding van een prins carnaval (Djerk den eersten) georganiseerd. De optocht werd voornamelijk gevormd door de schoolgaande jeugd, maar het begin was geboren. Vanaf toen werd de optocht een jaarlijks terugkerend evenement. Ook werd er een begin gemaakt met het organiseren van gemaskerde bals in de cafés op Graauw. Deze waren in de beginjaren zeer succesvol, bijna iedereen ging er verkleed naar toe en het leukste was dit zo te doen dat niemand je herkende. Het verhaal ging dat er toen iemand was die dacht een leuk meisje te versieren maar naar wat later bleek het zijn moeder was. Hoe ze er achter kwamen verteld het verhaal niet.

Omdat er toen nog geen raad van elf was en er te weinig mensen waren die het carnaval wilden organiseren dreigde carnaval na een jaar of zeven verloren te gaan, maar zoals dikwijls was de redding nabij.

Er was inmiddels een echte Brabander met een Graauws meisje getrouwd en op Graauw komen wonen. Hij was het die niet kon aanzien dat er op Graauw geen carnaval meer zou zijn. Maar ja, er waren geen centen en geen mensen dus was het moeilijk iets te doen. Hij heeft toen de stoute schoenen aangetrokken en is bij de cafés om medewerking en om geld gaan vragen. Dit lukte, ook om dat er toen nog veel cafés op Graauw waren. Ook heeft hij diverse mensen benaderd om mee te doen. Dank zij zijn inzet en enthousiasme kon er een doorstart gemaakt worden en was carnaval op Graauw tot op de dag van vandaag gered.

Er werd onder zijn leiding een raad van elf opgericht en hijzelf werd gebombardeerd tot prins.Er moest een nieuw prinsenpak komen en de raad van elf moest aangekleed worden. Met de weinige centen die er waren was dat een hele opgaaf. Nu had de prins een zuster die goed met naald en draad overweg kon. Zij werd bereid gevonden om de capes en de steken te maken. Deze bestonden gewoon uit stof, dus ook de steek. Dit vond men wel gemakkelijk, je moest er niet zo zuinig op zijn, je kon er zelfs een tafel mee afdweilen wat dan ook regelmatig werd gedaan. Bij thuiskomst de zaak in de wasmachine en de volgende dag was alles weer netjes.

Er was die tijd maar één dag carnaval op Graauw en wel op zaterdag. Deze bestond s’middags uit een optocht.  Er werd door de raad van elf een prinsenwagen gebouwd en verschillende groepen begonnen met het bouwen van een carnavalswagen. Befaamd waren die tijd de wagens van de Zandberg zoals de groep van George Weemaes en de groep Vernimmen. Ook op het dorp lieten ze zich niet onbetuigd en bouwden ze wagens. Dit was een begin van een zeer succesvolle periode wat betreft de optochten op Graauw die dank zij onze huidige wagenbouwers nog steeds een groot succes is en één van de grootste in de streek is wat betreft de eigen wagens. s’Avonds werd er dan een carnavalsbal georganiseerd in het gemeenschapshuis. De grote zaal werd omgebouwd tot feestzaal, er werden carnavalspoppen aan de muren gehangen en de muziek werd verzorgd door orkestjes en zelf zorgden we voor de tap. Befaamd waren toen ook de orkestjes van eigen bodem.

Half jaren 70 is er ook begonnen met het organiseren van een songfestival en een bejaardenmiddag. De bejaardenmiddag werd op zaterdag een week voor carnaval georganiseerd. Deze werden meestal opgevuld met koffie, een bingo,een toneelstukje opgevoerd door de KPJ en afgesloten met een polonaise. Jammer genoeg is deze middag wegens gebrek aan belandstelling uiteindelijk verdwenen van het programma. Wat wel is gebleven is het Songfestival. Dit werd eerst georganiseerd op de zondagmiddag voor carnaval. Dit was een enorm succes ook gezien dat er toen nog veel eigen geschreven liedjes meededen. Op een gegeven moment kwam er mede door de concurrentie van het voetbal op zondag een dip in. Het songfestival is toen verschoven naar de zaterdagavond wat een schot in de roos was en nog steeds is.

Om de kas te spekken werden er door de jaren heen verschillende activiteiten georganiseerd zoals het verkopen  en verspreiden van eigengemaakte buttons en reclameboekjes, organiseren van rommelmarkten,verkoop van loten en rondgaan met tritsbak.

Zoals gezegd was er toentertijd op Graauw 's maandags nog niets te doen. We gingen echter altijd met de raad van elf naar het  bal bij Scheerders in Vogelwaarde. Op een gegeven moment gingen we s’middags  er ook schieten met pijl en boog. Zo is op een gegeven moment bedacht dat we dit op Graauw ook wel konden doen. De koppen werden bij elkaar gestoken en de carnavalsfamiliedag was geboren. s’Middags een schieting voor jong en oud, een boerenmaaltijd bij Corrie en daarna (gemaskerd) bal in het café. Later is de schieting verruild voor een middag speciaal voor de kinderen inclusief de verkiezing van de jeugdprins(ces).

Door de jaren heen zijn er ook verschillende jubilea gevierd kunnen worden. Een hoogtepunt die nog steeds tot de verbeelding spreekt is het 11 jarig jubileum van prins Djerk 3 in de schuur bij R Bogaard. Ook de viering van het 44jarig bestaan van de stichting De Djerken was een van de hoogtepunten.

De carnavalsstichting heeft in al die jaren weinig verloop gekend in haar ledenbestand, dat wil zeggen dat er heel wat leden bijzitten die al een 11,resp. 22 en zelfs hun 33 jarig lidmaatschap hebben kunnen vieren.

Ook onze prinsen tekenen meestal voor een reeks van jaren. De langst regerende prinsen waren resp. Willy Verbeek met 17 jaar en Geert de Bakker met 15 jaar.

Bovenstaande is een beknopte samenvatting van een stukje historie van het carnaval in Graauw. Er is zeker nog veel meer te vertellen maar ik hoop met dit stukje toch een indruk gegeven te hebben over het Carnavals gebeuren te Graauw

Piet Boënne