Reglement en Jurycriteria carnavalsoptocht Graau

Inleiding

Dit is het officiële: 'reglement en jurycriteria' van Carnavalsstichting De Djerken. U vindt op overzichtelijke wijze per categorie, aan welke voorwaarden deelnemers aan de optocht en alle andere door de stichting georganiseerde carnavalsactiviteiten, dienen te voldoen. Op die manier kunnen de diverse deelnemers op duidelijke en gelijke wijze door de jury worden beoordeeld. En dat allemaal maar met één doel, namelijk om de kwaliteit van het Graauws carnaval nog verder uit te bouwen.

Reglement van de carnavalsoptocht

Algemene bepaling:

Onverminderd de taak van de politie, is de zorg voor de orde en veiligheid op de openbare weg en de handhaving van dit reglement toevertrouwd aan de waakzaamheid van het bestuur van carnavalsstichting De Djerken.Naast dit reglement is ook het “Reglement carnavalsoptochten Gemeente Hulst ” van toepassing.

Artikel 1:

Iedere deelnemer is gehouden een opdracht van een ordecommissaris (stoetopsteller) der
carnavalsstichting tot handhaving van de openbare orde en veiligheid ter regeling van het stoetopstellen, of ter voorkoming van een aanrijding of andere onheilen, onmiddellijk na te komen.

Artikel 2:

De ordecommissarissen (stoetopstellers) wijzen iedere deelnemer een plaats aan, welke pas bij het vertrek van de optocht mag worden verlaten, dit na teken van de bevoegde ordecommissaris.

Artikel 3:

Elke deelnemer dient de optocht volgens de route in zijn geheel te volbrengen.
De route is als volgt; Oude Kaai (opstellocatie) – Dorpsstraat – Irisstraat – Irenestraat – Jacintastraat – Rozenstraat – Dorpsstraat.
Beëindiging optocht is kruispunt Rozenstraat – Dorpstraat.

Artikel 4:

Elke deelnemer van de optocht dient uiterlijk dertig minuten voor aanvang van de optocht op de opstellocatie (Oude Kaai) aanwezig te zijn. Deelnemers in de categorie ' Wagens' dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de optocht op de opstellocatie aanwezig te zijn. De wagen dient geheel rechts van de weg geparkeerd te worden om bij eventuele calamiteiten de linker weghelft vrij te hebben voor calamiteitenvoertuigen. Bij niet tijdig aanwezig zijn beslist het bestuur van carnavalsstichting De Djerken in overleg met de ordecommissarissen, of en op welke wijze en plaats, deelname aan de optocht zal plaatsvinden. Tevens dient er ten allen tijde een chauffeur aanwezig te zijn.

Artikel 5:

Elke deelnemer van de optocht is gehouden om de veiligheid van het voertuig of de attributen, waarmee hij/zij deelneemt aan de optocht te garanderen. De deelnemer(s) is (zijn) zelf volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf, publiek, deelnemers en iedereen op of langs het parcours. Bij het in gevaar brengen van genoemde categorieën kan directe uitsluiting van de optocht en/of schrappen uit de uitslag, c.q. diskwalificatie volgen. Deze beslissing wordt genomen door het bestuur van carnavalsstichting De Djerken, nadat zowel betreffende deelnemers, stoetopstellers als jury zijn gehoord.

Artikel 6:

Het is de bestuurder van een voertuig verboden met dit voertuig in de straten en andere plaatsen op een zodanig wijze te rijden of het zo te plaatsen, dat met dit voertuig of toebehoren daarvan, hinder, schade, of een ongeval wordt veroorzaakt en in het algemeen de veiligheid en doorgang van het verkeer zonder enige noodzaak wordt belemmerd.

Artikel 7:

Voor alle deelnemers in de optocht geldt i.v.m. alcoholgebruik het volgende: Ten opzichte van de bestuurder/-ster van een voertuig dat deelneemt aan de carnavalsoptocht is artikel 8 lid 2a of b van de Wegenverkeerswet van toepassing. De jury behoudt zich het recht toe bij twijfel een beroep te doen op de regiopolitie Zeeland – West- Brabant (ZEBRA), basiseenheid Zeeuws-Vlaanderen, om bij betreffende bestuurder/-ster een blaastest af te nemen. Indien deze test voor betreffende bestuurder/-ster negatief uitvalt zal de betreffende bestuurder/-ster een preventief rijverbod worden opgelegd en wordt hij/zij van deelname aan de optocht uitgesloten.

Artikel 8:

Het is verboden voorwerpen, stro, stof, roet, vloeistoffen, chemische dampen, inhoud van spuitbussen of gassen, of welke stoffen dan ook, naar het publiek, straten of huizen te werpen, te laten vallen, te pompen, te spuiten, te laten vloeien of zodanig te laten ontsnappen dat daardoor enig gevaar, hinder of schade kan ontstaan voor personen, dieren of eigendommen van derden. Spuitserpentines zijn verboden omdat deze schade kunnen veroorzaken aan kleding en lak. Geïmpregneerde serpentines en confetti zijn toegestaan.

Artikel 9:

De deelnamenummers dienen bij alle deelnemers op een zodanige wijze bevestigd te worden dat deze voor de jury goed zichtbaar zijn.

Artikel 10:

Het is verboden om tijdens de optocht:

Artikel 11:

Na afloop van de optocht dienen alle voertuigen van de deelnemers direct langs de kortste weg te worden teruggebracht naar de plaats van bestemming.

Artikel 12:

Personen die zich niet houden aan dit reglement, voor of tijdens de optocht, zullen van deelname aan de optocht worden uitgesloten.

Artikel 13:

Alle deelnemers aan de optocht dienen bij inschrijving te verklaren dat ze dit reglement hebben gelezen en akkoord zijn met reglement en alle voorwaarden.

Artikel 14:

Elke beslissing van de jury is onherroepelijk. Hierover is op geen enkele wijze discussie mogelijk.

Artikel 15:

In alle gevallen waarin dit reglement van de optocht niet voorziet, beslist het bestuur van carnavalsstichting De Djerken.

Jury criteria

Hier beschrijven we de verschillende criteria die de jury hanteert bij het beoordelen van de diverse categorieën tijdens het carnavalsfeest. Niet alle jurycriteria zijn van toepassing op alle categorieën. Bij elke categorie staat apart aangegeven welke jurycriteria voor die categorie van toepassing is. Elke categorie telt bij de jurering even zwaar en gelijkelijk in punten mee.

a. de veiligheid van de constructie (loshangende delen, haperende bewegingen)
b. draaiende bewegingen op de wagen en diversiteit van bewegingen op de wagen
c. afwerking

a. hoe is er omgegaan met de materialen (zelfgemaakt)
b. netheid en verzorgdheid
c. de aanwezigheid van details

a. Interactie met publiek.
b. vrolijkheid en plezier uitstralen
c. diversiteit

Categorie: Wagens

Categorieomschrijving: Carnavalswagen die meerijdt in de carnavalsoptocht eventueel met of zonder tractor (of ander voertuig dat) die de wagen voorttrekt/duwt.

Categorie:


Wagens (Wit bord met zwarte nrs. 1 – 10)

Voorwaarden:

De technische staat van de wagen is zodanig dat de veiligheid van publiek en deelnemers door de wagenbouwer(s) wordt gewaarborgd. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt gehandeld conform artikel 5 van het reglement van de optocht.

Om te worden beoordeeld door de jury dient de wagen de optocht te beëindigen.

De bestuurders van de carnavalswagens dienen een onbelemmerd zicht naar voren en opzij te hebben om met de wagens te kunnen manoeuvreren. De wagenbouwer(s) is (zijn) hiervoor zelf verantwoordelijk.

Bij de wagens zijn voldoende wagenbegeleiders aanwezig die instaan voor een veilige voortgang van de wagen. Per 20 (twintig) meter lengte dient in ieder geval tenminste 1 (één) wagenbegeleider aan elke zijden van de wagen te lopen. Daarnaast is er 1 (één) verantwoordelijke wagenbegeleider die voor de wagen loopt en een rechtstreekse onbelemmerde communicatie heeft met de chauffeur van het voertuig.

Bij een calamiteit dient de wagen onmiddellijk te worden stopgezet (draaiende bewegingen met noodstop) en te worden gecontroleerd op veiligheid. Pas nadat door de betreffende wagenbouwer(s) zelf de verantwoordelijkheid kan worden genomen voor een verdere veilige voortgang, kan de optocht worden vervolgd.

De wagen is zodanig gebouwd dat een vlotte en veilige doorgang over het parcours mogelijk is. De bouwers dienen goed notie te nemen van het parcours met daarin alle obstakels, zoals verkeersremmers, lantaarnpalen, bomen en andere objecten.

De wagen is ter jurering tenminste 1 (één) uur voor aanvang van de optocht volledig startklaar op de locatie van vertrek (Oude Kaai) aanwezig.

Voldoen aan alle voorwaarden, vernoemd in het reglement van de optocht dat in dit ‘reglement en jurycriteria’ is opgenomen.

Jurycriteria:

Idee

Creativiteit

Wagen

Kleding

Spel

Algemene indruk

Categorie: Loopgroepen

Subcategorie: Enkelingen en duo’s

Categorieomschrijving: Een deelnemer of duo’s (max 2 personen) die meedoen aan de grote carnavalsoptocht.

Categorie:

Voorwaarden:

De enkeling of duo beweegt zich lopend of met behulp van een ongemotoriseerd voertuig.

Het voertuig dient te worden bestuurd door een daartoe bekwaam persoon.

De technische staat van de wagen is zodanig dat de veiligheid van publiek en deelnemers door de deelnemer(s) wordt gewaarborgd. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt gehandeld conform artikel 5 van het reglement van de optocht.

Om te worden beoordeeld door de jury dient de enkeling of duo’s de optocht te volbrengen.

Bij een calamiteit dient onmiddellijk te worden gestopt en te worden gecontroleerd op veiligheid. Pas nadat zelf de verantwoordelijkheid kan worden genomen voor een verdere veilige voortgang, kan de optocht worden vervolgd.

De enkeling of duo’s is ter jurering tenminste een kwartier voor aanvang van de optocht volledig startklaar op de locatie van vertrek aanwezig.

Voldoen aan alle voorwaarden, vernoemd in het reglement van de optocht dat in dit ‘reglement en jurycriteria’ is opgenomen.

Jurycriteria:

De beoordeling van de deelnemers vindt plaats door tenminste 10 (tien) leden van de jury van carnavalsstichting De Djerken, op de volgende onderdelen:

Idee/Creativiteit

Kleding

Spel

Algemene indruk

Subcategorie: Groepen 3 t/m 6 personen

Categorieomschrijving: Groepen van drie t/m zes personen die meedoen aan de grote carnavalsoptocht.

Categorie:

Voorwaarden:

De groep beweegt zich lopend of met behulp van een ongemotoriseerd voertuig of eventueel een gemotoriseerd voertuig met (hulp)motor voort.

Indien de groep zich lopend of ongemotoriseerd voortbewegen is er geen beperking in de lengte van het voertuig. Indien de groep zich voortbeweegt met een voertuig met (hulp)motor, mag dit voertuig niet groter zijn dan een zitmaaier en de maximale lengte van het geheel, inclusief voertuig, mag maximaal 10 (tien) meter zijn.

Indien een voertuig met (hulp)motor anders is dan aangegeven en/of het geheel langer is dan 10 (tien) meter, moet deelname plaatsvinden in de categorie ‘Wagens’.

Het voertuig met hulpmotor dient te worden bestuurd door een daartoe wettelijk gerechtigd persoon.

De technische staat van de wagen is zodanig dat de veiligheid van publiek en deelnemers door de deelnemers wordt gewaarborgd. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt gehandeld conform artikel 5 van het reglement van de optocht.

Om te worden beoordeeld door de jury dient de groep de optocht te volbrengen.

Bij een calamiteit dient onmiddellijk te worden gestopt en te worden gecontroleerd op veiligheid. Pas nadat zelf de verantwoordelijkheid kan worden genomen voor een verdere veilige voortgang, kan de optocht worden vervolgd.

De groep is ter jurering tenminste een half uur voor aanvang van de optocht volledig startklaar op de locatie van vertrek aanwezig.

Voldoen aan alle voorwaarden, vernoemd in het reglement van de optocht dat in dit ‘reglement en jurycriteria’ is opgenomen.

Jurycriteria:

De beoordeling gebeurt op basis van het aangeboden en getoonde eindproduct.

Die beoordeling van de groepen drie t/m zeven personen vindt plaats door tenminste 10 (tien) leden van de jury van carnavalsstichting De Djerken, op de volgende onderdelen:

Idee/Creativiteit

Kleding

Spel

Algemene indruk

De beoordeling vindt plaats met hele cijfers tussen 1 t/m 10, waarbij het cijfer '10' de beste beoordeling is en het cijfer '1' de laagste.

Elk onderdeel krijgt een aparte beoordeling.

De som van alle onderdelen is het totaal aantal behaalde punten voor de deelnemer.

De som van de individuele jurybeoordelingen bepaalt de eindrangschikking, waarbij het hoogste aantal punten de 1e plaats oplevert. De daaropvolgend hoogste, de 2e en zo verder.

Subcategorie: Groepen 7 en meer deelnemers

Categorieomschrijving: Groepen van 7 of meer personen die meedoen aan de grote carnavalsoptocht.

Categorie:

Voorwaarden:

De groep beweegt zich lopend of met behulp van een ongemotoriseerd voertuig of eventueel een gemotoriseerd voertuig met (hulp)motor voort.

Indien de groep zich lopend of ongemotoriseerd voortbewegen is er geen beperking in de lengte van het voertuig. Indien de groep zich voortbeweegt met een voertuig met (hulp)motor, mag dit voertuig niet groter zijn dan een zitmaaier en de maximale lengte van het geheel, inclusief voertuig, mag maximaal 10 (tien) meter zijn.

Indien een voertuig met (hulp)motor anders is dan aangegeven en/of het geheel langer is dan 10 (tien) meter, moet deelname plaatsvinden in de categorie ‘Wagens’.

Het voertuig met (hulp)motor dient te worden bestuurd door een daartoe wettelijk gerechtigd persoon.

De technische staat van de wagen is zodanig dat de veiligheid van publiek en deelnemers door de deelnemende groep wordt gewaarborgd. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt gehandeld conform artikel 5 van het reglement van de optocht.

Om te worden beoordeeld door de jury dient de groep de optocht te volbrengen.

Bij een calamiteit dient onmiddellijk te worden gestopt en te worden gecontroleerd op veiligheid. Pas nadat zelf de verantwoordelijkheid kan worden genomen voor een verdere veilige voortgang, kan de optocht worden vervolgd.

De groep is ter jurering tenminste een half uur voor aanvang van de optocht volledig startklaar op de locatie van vertrek aanwezig.

Voldoen aan alle voorwaarden, vernoemd in het reglement van de optocht dat in dit ‘reglement en jurycriteria’ is opgenomen.

Jurycriteria:

De beoordeling gebeurt op basis van het aangeboden en getoonde eindproduct. Die beoordeling van de groepen vindt plaats door tenminste 10 (tien) leden van de jury van carnavalsstichting De Djerken, op de volgende onderdelen:

Idee/Creativiteit

Kleding

Spel

Algemene indruk

De beoordeling vindt plaats met hele cijfers tussen 1 t/m 10, waarbij het cijfer '10' de beste beoordeling is en het cijfer '1' de laagste.

Elk onderdeel krijgt een aparte beoordeling.

De som van alle onderdelen is het totaal aantal behaalde punten voor de deelnemer.

De som van de individuele jurybeoordelingen bepaalt de eindrangschikking, waarbij het hoogste aantal punten de 1e plaats oplevert. De daaropvolgend hoogste, de 2e en zo verder.

Download dit document.